سنسور آتونیکس

سنسورهای لیزری

سنسورهای لیزری قطعه الکترونیکی است که برای تشخیص یا موقعیت یابی اجسام استفاده می‌شود که جزو یکی از دقیق ترین وسایل ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی است.

جزئیات »