مزیت های بیوسنسورها

فروش آتونیکس

سنسور بیوالکتریک

سنسور بیوالکتریک برپایه مواد بیولوژیکی گستره وسیعی از کاربردها نظیر صنایع دارویی،علوم محیطی، صنایع غذایی ، صنایع نظامی بخصوص شاخهBiowar و …را شامل می‌شود.

جزئیات »