نمایندگی آتونیکس

سنسور القایی آتونیکس

سنسور القایی آتونیکس یکی از مجموعه سنسور های غیر تماسی است. مبنای کار این نوع سنسور میدان های مغناطیسی است که یا استفاده از یک نوسان ساز عمل می کند.

جزئیات »