سنسور انکودر مغناطیسی

منبع تغذیه امرون

سنسور انکودر آتونیکس

سنسورانکودر آتونیکس حرکت دورانی و خطی مکانیکی ماشین را به سیگنال الکتریکی تبدیل می کند ؛سنسورهای انکودر آتونیکس می تواند مشخصه های متفاوت از سیگنالهای دریافتی را مورد استفاده قرار دهد.

جزئیات »