سنسور آتونیکس

حسگر مجاورتی

از معمول ترین سنسورهای به کار گرفته شده در خط تولید،حسگر مجاورتی است. در حقیقت سنسور مجاورتی قادر به تشخیص اجسام بدون هیچگونه تماس فیزیکی است.

جزئیات »